Realizując zadania statutowe naszego Stowarzyszenia tj. szeroko pojętą pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w szczególności seniorów, rodziny zastępcze, osoby niepełnosprawnie, weszliśmy w tym roku we współpracę z Fundacją Biedronki w ramach programu “Karta Dobra”.

Program „Karta Dobra” obejmuje pomocą najbardziej potrzebujące osoby starsze. W jego ramach seniorzy otrzymują kartę, którą mogą płacić za zakupy w sklepach Biedronka. W obecnej edycji programu biorą udział 22 organizacje, w tym również nasze stowarzyszenie, dzięki czemu aż 30 seniorów z Powiatu Kętrzyńskiego otrzymało wsparcie. Organizatorem programu jest Fundacja Biedronki.

To już druga edycja programu „Karta Dobra”, w której osoby starsze z różnych miejsc Polski otrzymują kartę na zakupy do sklepów sieci Biedronka. Dzięki niej mogą samodzielnie decydować, których produktów w danej chwili potrzebują najbardziej, zachowując przy tym poczucie sprawczości. Karta Dobra jest doładowywana określoną kwotą przez 10 następujących po sobie miesięcy. Co ważne, w tym roku wartość karty została zwiększona w stosunku do poprzedniej edycji programu i wynosi obecnie 170 złotych. Kwalifikacją do projektu zajmują się organizacje partnerskie Fundacji Biedronki, których listę można znaleźć na stronie.

Program „Karta Dobra” skierowany jest do seniorów w trudnej sytuacji materialnej i z roku na rok obejmuje coraz większą liczbę osób. W edycji 2022/2023 pomoc otrzymało aż 2500 uczestników projektu z całej Polski, co oznacza, że Karta Dobra trafiła do czterech razy więcej beneficjentów niż w edycji 2021/2022. Patronat medialny nad aktualną edycją objął Głos Seniora.

O Fundacji Biedronki

Fundacja Biedronki została powołana w kwietniu 2020 roku. Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych. Rozwija w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi programy takie jak „Na codzienne zakupy” czy „Karta Dobra”. W ich ramach, potrzebujące osoby starsze otrzymują przedpłaconą kartę na zakupy do sklepów Biedronka. Fundacja reaguje również na sytuacje kryzysowe – prowadziła m.in. projekt pomocy w czasie pandemii, a obecnie realizuje trzy programy dla uchodźców z Ukrainy. Fundacja przeznaczyła na programy społeczne blisko 90 mln złotych (status na październik 2022).

Patronem medialnym edycji 2022/2023 programu „Karta dobra” jest Głos Seniora