28 maja 2010r. w Gospodarstwie Agroturystycznym Zajazd „U ŁABANA”, Kwiedzina 2, 11-400 Kętrzyn zorganizowaliśmy Piknik rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który zintegrował rodziny zastępcze ze środowiskiem lokalnym. Jednocześnie był znakomitą okazją do promocji idei rodzicielstwa zastępczego, co w konsekwencji doprowadziło do rozwoju niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych w powiecie kętrzyńskim – kwota 4 000 zł.  
27 maja 2012r. wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie w Ośrodku WATRA w Świętej Lipce, 11-440 Reszel  położonym nad jeziorem Dejnowo zorganizowaliśmy  Majówkę  rodzinna oraz konferencję z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, co pozwoliło kolejny raz  na zintegrowanie rodzin zastępczych między sobą i ze środowiskiem lokalnym. Ponadto decydenci powiatowi mogli nagrodzić i docenić ciężką pracę rodzin zastępczych co w konsekwencji doprowadziło do podniesienia standardu opieki  i wychowania dzieci w rodzinach zastępczych – kwota 5 000 zł.   
W maju 2015 r. we współpracy z Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej-PCPR w Kętrzynie  zorganizowaliśmy sesję tematyczną i piknik rodzinny. Dnia 29.05.2015r. w auli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie ul. Pocztowa 9 odbyła się sesja na temat pieczy zastępczej. W dyskusji wzięły udział osoby zaangażowane w pieczę zastępczą: specjaliści z zakresu rodziny oraz rodziny zastępcze i kandydaci na rodziców zastępczych. Łącznie 53 osoby. Natomiast Piknik odbył się 30 maja  na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Cedoz” w Świętej Lipce nad jeziorem Dejnowo gm. Reszel. Wzięło w nim udział 129 osób.  Piknik był okazją do pokazania lokalnemu społeczeństwu rodzinną atmosferę panującą wśród rodzin zastępczych poprzez wspólną zabawę, gry, konkursy i rozgrywki rodzinne – kwota 4 400 zł.  
W okresie od 28 maja do 17 czerwca 2018r. wspólnie z Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej   w Kętrzynie w ramach promocji idei rodzicielstwa zastępczego rozpowszechniono 200szt. kalendarzy (główka kalendarzy została opracowana przez dziecko z pieczy zastępczej, promująca rodzicielstwo zastępcze). W ramach rozwoju kompetencji rodzin zastępczych zorganizowaliśmy warsztaty socjoterapeutyczne
z zakresu dyscyplinowania dzieci „ – 4h i „Jak mówić aby dzieci nas słuchały” – 4h dla 15 rodzin zastępczych oraz warsztaty psychologiczne „Techniki relaksacyjne – jak radzić sobie ze stresem” – 4h dla 11 rodzin zastępczych zawodowych. Nagrano również klip promujący, który został umieszczony na stronie internetowej  Stowarzyszenia i PCPR w Kętrzynie. Klip zawierał krótkie wywiady z rodzinami zastępczymi oraz mini relacje z życia rodzin, ich integracji oraz zadań i misji. Dodatkowo z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowaliśmy piknik rodzinny w celu zjednoczenia wokół idei rodzicielstwa zastępczego społeczność lokalną, na którym było ok. 200 osób. Kolejnym wspólnym działaniem był spływ kajakowy, w którym udział wzięło ok. 100 osób – kwota 4 500 zł.  
W okresie od 30 maja do 30 listopada 2019r. wspólnie z Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w ramach promocji idei rodzicielstwa zastępczego, integracji rodzin zastępczych i tworzenia pozytywnej atmosfery do zawiązywania nowych rodzin zastępczych, zorganizowało różnokierunkowe oddziaływania. Dnia 30 maja 2019r. uczestniczyliśmy w IV Warmińsko-Mazurskiej Konferencji zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Kolejnego dnia zorganizowaliśmy uroczyste spotkanie rodzin zastępczych, kandydatów na rodzinę zastępczą z decydentami lokalnymi, senatorem, na którym poruszono bieżące problemy/potrzeby rodzin zastępczych oraz zostały nagrodzone i docenione za trud oraz ciężką pracę. Ponadto po raz pierwszy nagrodzono „Super tatę zastępczego”. Kolejnym działaniem w ramach promocji rodzicielstwa zastępczego było nagranie profesjonalnego filmu promującego rodzicielstwo zastępcze, który zawiera relacje z życia rodzin, ich integracji oraz zadań i misji. Transmisja filmu odbyła się w kablowej telewizji naszego powiatu, dodatkowo został umieszczony na stałe na stronie internetowej Stowarzyszenia i PCPR w Kętrzynie. Kolejne nasze działanie, skupiało się na stworzeniu rodzinom zastępczym, ich dzieciom oraz dzieciom przyjętym do ich rodzin oraz usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej warunków do atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. Wspólne spędzanie czasu z innymi rodzinami przyczyniło się do integracji opiekunów zastępczych, dzieci opiekunów
z dziećmi przyjętymi do rodziny jak również dzieci z pieczy zastępczej. Jednocześnie promowaliśmy aktywne i kreatywne formy spędzania czasu wolnego poprzez wyjazd dzieci do lat 12 z opiekunami do Teatru Lalek w Olszynie na spektakl „Piotruś Pan”. Wprowadziliśmy też nowy element do działań związanych integracją w ten sposób, że w tę integrację włączyliśmy dziadków i babcie, tzw. „seniorów rodu” (rodziców opiekunów zastępczych), którzy często angażują się w wychowanie dzieci, jednak nigdy jeszcze im za ten trud, który wkładają w opiekę nad dziećmi nie podziękowano. Aby osiągnąć powyższe założenia w dnia 08-09.06.2019r. zorganizowaliśmy wyjazd do Ośrodka Wypoczynkowego „Przystań Kętrzyńska” pt. „Terenowe wariacje rodzin zastępczych z seniorami rodu”. Do wspólnej zabawy w ośrodku zaprosiliśmy również usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.
Nasze oddziaływania zakończyliśmy cyklem szkoleń od 1 września do 30 listopada 2019 r. dla różnych typów rodzin zastępczych. Rodziny zastępcze spokrewnione wzmocniliśmy w ich kompetencjach poprzez przeprowadzenie 40h warsztatów „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”. Kolejnym16h profesjonalnym szkoleniem „Kryzys w rodzinie zastępczej – i jak sobie z nim poradzić” zostały objęte rodziny zastępcze zawodowe, prowadzący rodzinne domy dziecka i niezawodowe rodziny zastępcze. Nadrzędnym celem szkolenia było nie tylko rozwój kompetencji opiekunów zastępczych, ale przede wszystkim podniesienie poziomu motywacji do pełnienia roli rodzica zastępczego, nabycie umiejętności identyfikacji własnych zasobów i ograniczeń w pełnieniu powierzonych funkcji. Przeprowadziliśmy również warsztaty „Relaksacji i asertywności”– 6h dla tej samej grupy rodzin zastępczych. Dzięki zajęciom uczestnicy nabyli wiedzę na temat radzenia sobie z lękiem, zachowań asertywnych i budowania samooceny oraz uzyskali praktyczne umiejętności w zakresie stosowania afirmacji i relaksacji – kwota 4850 zł.