Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc” jest organizacją społeczną, działającą od 2009r.
w powiecie kętrzyńskim na rzecz dziecka i rodziny.

Jesteśmy jedyną organizacją pozarządową w powiecie kętrzyńskim, która zrzesza rodziny zastępcze i ludzi pracujących/działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego. Jako pierwsi złożyliśmy datki na rzecz odbudowy domu rodzinnego wychowankom domu dziecka. Corocznie celebrujemy obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, wspólne ogniska, organizujemy opiekę wzajemną dla dzieci z pieczy pomagając rodzinom, podejmujemy działania zorientowane na rzecz rodziny.

Nasze cele:

1. Szeroko pojęta działalność w kierunku wsparcia i promowania rodzin naturalnych, adopcyjnych i zastępczych poprzez:

 • podejmowanie działań zorientowanych na rzecz rodziny,
 • upowszechnienie rodzinnych form opieki zastępczej nad dzieckiem osieroconym,
 • kształtowanie pożądanych, z punktu widzenia dobra dziecka, postaw wobec idei opieki zastępczej,
 • pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodzin adopcyjnych  i zastępczych wszystkich form,
 • przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodzin adopcyjnych i zastępczych poprzez:
  • organizowanie zajęć szkoleniowych i warsztatów tematycznych we współpracy ze specjalistami z dziedziny prawa, psychologii, pedagogiki, socjologii, pracy socjalnej, socjoterapii, medycyny, itp.,
  • opracowywanie i rozpowszechnianie wśród kandydatów tematycznych materiałów pomocowych,
  • udzielanie pomocy w załatwianiu formalności związanych z utworzeniem rodziny adopcyjnej i zastępczej,
  • wyjazdy szkoleniowe,
  • wyjazdy rodzinne z dziećmi,
  • czuwanie nad procesem przenoszenia dziecka do zastępczego środowiska rodzinnego oraz procesem jego integracji z nową rodziną,
  • organizowanie wypoczynku dla rodzin i ich dzieci,
  • organizowanie samopomocy rodzin naturalnych, adopcyjnych  i zastępczych poprzez:
 • regularne spotkania grupowe celem wymiany doświadczeń,
 • spotkania towarzyskie,
 • wyjazdy integracyjne;

2. Poradnictwo dla rodzin naturalnych, adopcyjnych, kandydatów i już funkcjonujących rodzin zastępczych różnego typu;

3. Wymiana poglądów, doświadczeń poprzez:

 • kontakty i współpracę z organizacjami krajowymi o podobnym profilu działania,
 • udział w spotkaniach tematycznych i konferencyjnych na szczeblu lokalnym,
 • własne publikacje w prasie, radio i telewizji.

4. Pomoc dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.