Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc” jest organizacją społeczną, działającą od 2009r.
w powiecie kętrzyńskim na rzecz dziecka i rodziny.

Jesteśmy jedyną organizacją pozarządową w powiecie kętrzyńskim, która zrzesza rodziny zastępcze i ludzi pracujących/działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego. Jako pierwsi złożyliśmy datki na rzecz odbudowy domu rodzinnego wychowankom domu dziecka. Corocznie celebrujemy obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, wspólne ogniska, organizujemy opiekę wzajemną dla dzieci z pieczy pomagając rodzinom, podejmujemy działania zorientowane na rzecz rodziny.

Nasze cele:

Celem Stowarzyszenia jest szeroko pojęta pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób  w szczególności poprzez:

 1. Działania na rzecz dobra rodziny, a więc: dzieci, młodzieży, osób starszych
  i niepełnosprawnych przez profesjonalistów z zakresu organizowania pomocy społecznej i wsparcia specjalistycznego;
 2. Tworzenie i prowadzenie nowych form, metod i technik działania w zakresie polityki społecznej, a w szczególności wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie pomocy środowiskowej i instytucjonalnej, zabezpieczenia społecznego, profilaktyki uzależnień, ochrony praw dziecka i rodziny, zapobiegania przemocy domowej, zagrożeń współczesnego świata i innego rodzaju patologii społecznej;
 3. Opracowywanie programów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych;
 4. Organizowanie imprez o charakterze charytatywnym jako konkursy, aukcje, loterie i zbiórki publiczne w formie darowizn pieniężnych i rzeczowych;
 5. Przeciwdziałanie i zwalczanie wykluczenia społecznego;
 6. Działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 7. Organizowanie zaopatrzenia w artykuły żywnościowe, odzież, sprzęt domowy itp. rodzinom potrzebującym;
 8. Wsparcie indywidualnej osoby i rodzin w trudnej sytuacji losowej;
 9. Opracowywanie i podejmowanie działań z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii różnego rodzaju uzależnień;
 10. Udzielanie szeroko pojętej pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym i przemocą domową;
 11. Prowadzenie oddziaływań korekcyjnych i edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc;
 12. Działania mediacyjne z zakresu rozwiązywania problemów rodzinnych;
 13. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 14. Szeroko pojęta działalność w kierunku wsparcia i promowania rodzin naturalnych, adopcyjnych i zastępczych poprzez:
 • podejmowanie działań zorientowanych na rzecz rodziny,
 • upowszechnienie rodzinnych form opieki zastępczej nad dzieckiem osieroconym,
 • kształtowanie pożądanych, z punktu widzenia dobra dziecka, postaw wobec idei opieki zastępczej,
 • pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodzin adopcyjnych i zastępczych wszystkich typów,
 • przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodzin adopcyjnych i zastępczych poprzez:

– organizowanie zajęć szkoleniowych i warsztatów tematycznych we współpracy ze specjalistami z dziedziny prawa, psychologii, pedagogiki, socjologii, pracy socjalnej, socjoterapii, medycyny, itp.,

– opracowywanie i rozpowszechnianie wśród kandydatów tematycznych materiałów pomocowych,

– udzielanie pomocy w załatwianiu formalności związanych z utworzeniem rodziny adopcyjnej i zastępczej,

– wyjazdy szkoleniowe,

– wyjazdy rodzinne z dziećmi,

 • czuwanie nad procesem przenoszenia dziecka do zastępczego środowiska rodzinnego oraz procesem jego integracji z nową rodziną,
 • organizowanie wypoczynku dla rodzin i ich dzieci,
 • organizowanie samopomocy rodzin naturalnych, adopcyjnych i zastępczych poprzez:

– regularne spotkania grupowe celem wymiany doświadczeń,

– spotkania towarzyskie,

– wyjazdy integracyjne, turnusy terapeutyczne;

 1. Poradnictwo dla rodzin naturalnych, adopcyjnych, kandydatów i już funkcjonujących rodzin zastępczych różnego typu (szkolenia, spotkania integracyjne, porady specjalistyczne);
 2. Podejmowanie interwencji i udzielanie stosownej pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych oraz gdy dobro dziecka lub jego rodziny (naturalnej, adopcyjnej i zastępczej) jest zagrożone;
 3. Wymiana poglądów, doświadczeń poprzez:
 4. kontakty i współpracę z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi o podobnym profilu działania,
 5. udział w spotkaniach tematycznych i konferencyjnych na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
 6. własne publikacje w prasie, radio i telewizji.
 7. Pomoc dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych wykraczająca poza ustawę o pomocy społecznej i ustawę o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 8. Wyrównywanie szans dzieci, młodzieży i rodzin z terenów wiejskich;
 9. Promocja działalności Stowarzyszenia;
 10. Prowadzenie działalności szkoleniowo-edukacyjnej, a w szczególności organizowanie sympozjów, konferencji oraz szkoleń dla społeczności lokalnej w zakresie problematyki związanej z pomocą społeczną systemu pieczy zastępczej i wsparciem specjalistycznym oraz doradztwem zawodowym;
 11. Organizowanie działalności wydawniczej propagującej zagadnienia pomocowe z zakresu opieki społecznej, pieczy zastępczej i wsparcia społecznego;
 12. Działania z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 13. Działania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 14. Prowadzenie placówek, ośrodków, poradni i innych instytucji działających na rzecz rodzin i dzieci;
 15. Działania w zakresie wzajemnej pomocy członków Stowarzyszenia, a w szczególności prowadzenie działalności integracyjnej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską;
 16. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.
 17. Szeroko pojęta działalność w kierunku wsparcia dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poprzez:
 • prowadzenie działań na rzecz pomocy dzieciom dla właściwego i prawidłowego rozwoju, poprawy warunków wychowawczych, zdrowotnych i materialnych oraz umożliwienie prawidłowego przebiegu procesu rozwoju i socjalizacji,
 • działania na rzecz powrotu dzieci do rodzin naturalnych – współpraca z rodzinami poprzez pomoc w podejmowaniu wszelakich terapii, aktywizowanie do działań na rzecz poszukiwania pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, kompensujących braku domu rodzinnego – poszukiwanie rodzin zaprzyjaźnionych, zastępczych i adopcyjnych,
 • organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 • organizowanie imprez sportowych, artystycznych i kulturalnych integrujących dzieci i młodzież z pieczy zastępczej ze społecznością lokalną.